Subscríbete!

Se queres recibir a actualidade da UE no teu correo: noticias, convocatorias, procura de socios...

Preme Aquí


Axenda FGE

Aluguer de sala

Transparencia

Convocatorias UESíguenos en Twitter Síguenos en Facebook Síguenos en linkedin

A Comisión Europea abre periodicamente procesos de consulta para que os cidadáns e todos os actores interesados poidan desempeñar un papel activo na elaboración das políticas europeas, achegando a súa opinión en distintos ámbitos de actividades.

Estas consultas son especialmente importantes cando a Comisión quere adoptar unha posición comunitaria sobre un tema específico (por exemplo, para a elaboración dun Libro Verde ou un Libro Branco) ou cando quere coñecer a repercusión que unha determinada política pode ter sobre un sector.

Todas as consultas abertas recóllense no portal "A túa voz en Europa", que inclúe, ademais, foros de discusión e outras ferramentas para facer que a voz dos cidadáns sexa escoitada en Europa.

Velaquí as últimas consultas europeas nas que participou a Fundación Galicia Europa:

 • Consulta pública sobre a aplicación dos acordos de libre comercio da UE (outubro de 2019). A Fundación Galicia Europa participou nesta consulta pública exposta polo Comité Europeo das Rexións (CdR) e Eurochambres para coñecer o punto de vista das rexións, cidades, cámaras de comercio e pemes europeas respecto á implementación dos acordos comerciais da UE e o seu potencial para impulsar o crecemento local e rexional. O obxectivo desta consulta é mellorar a aplicación dos 36 acordos comerciais en vigor que ten a UE nestes momentos con terceiros países, a partir do coñecemento das necesidades e requisitos dos axentes rexionais a través desta enquisa, e a inclusión dos seus resultados nun futuro ditame do CdR, no que se analizarán os desafíos máis amplos que ha de afrontar a política comercial da UE e a forma en que as autoridades públicas e as pemes poderían empregar estas normas comerciais e beneficiarse delas. Consul​ta aquí a resposta completa da nosa comunidade.
 • Consulta pública para a revisión dos instrumentos de axuda estatal aplicables ao sector da pesca e a acuicultura (xullo de 2019). A Fundación Galicia Europa colaborou nesta consulta pública posta en marcha pola Comisión Europea para revisar o marco lexislativo específico das medidas de control das axudas estatais para os sectores da pesca e a acuicultura. A finalidade desta revisión, dirixida a todos os actores interesados a nivel europeo, é garantir a coherencia dos Regulamentos e as Directrices coa futura lexislación que regulará o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), garantindo ao mesmo tempo a posibilidade de simplificación e aumento da seguridade xurídica no deseño da futura lexislación en materia de axudas estatais. O marco revisado será de aplicación desde o 2021 ata o 2027. Podes ver a consulta pública aquí
 • Consulta pública sobre normas de comercialización da UE de produtos da pesca e acuicultura (setembro de 2018). A Fundación Galicia Europa contribuíu a esta consulta para reclamar que todos os produtos reciban igual trato, garantindo que os criterios esixidos aos produtores - sexan pescadores ou transformadores- se esixan igualmente fora da Unión Europea; de tal modo que todos os produtos dispoñibles no mercado europeo teñan os mesmos requisitos e garantías. Por exemplo, de cara á simplificación das normas de comercialización da UE dos produtos de conserva, Galicia propón uniformar as obrigacións de información ao consumidor co resto de produtos pesqueiros, tanto nas descricións comerciais coma nos requisitos de presentación ou requisitos mínimos de contido (denominación de especie, zona de captura e método de obtención). Podes consultar a contribución íntegra aquí
 • Consulta pública "método aberto de coordinación na acuicultura da UE" (xullo 2018). O Método aberto de coordinación na acuicultura é o procedemento polo que a Comisión Europea e os Estados membros colaboran para apoiar e fomentar o desenvolvemento sustentable da acuicultura na UE. Mediante esta consulta, dirixida a membros do sector público e asociacións, a Comisión Europea busca promover e orientar o desenvolvemento sostible da acuicultura en toda a UE. Podes consultar a contribución de Galicia a esta consulta aquí
 • Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello sobre disposicións específicas para o obxectivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con axuda do FEDER e os instrumentos de financiamento exterior (xullo de 2018). A Fundación Galicia Europa participou nesta consulta pública relativa ás propostas de Política Rexional para o marco financeiro plurianual correspondente ao período 2021-2027, co fin de defender os intereses e mostrar a visión galega sobre esta política europea. A  FGE, en representación da Xunta, valorou positivamente que os fondos estruturais sigan dirixidos a todas as rexións europeas, xunto á simplificación proposta para mellorar a súa xestión. Con todo, subliñou a preocupación do goberno galego ante a escasa referencia na proposta das cuestións demográficas, a diminución das taxas de cofinanciamento europeas, o escaso alcance da modificación do método de asignación de fondos por categorías de rexións, e a posibilidade de transferir fondos con total liberdade dos montantes asignados ás rexións máis desenvoltas ou en transición ás menos desenvoltas. Consulta aquí a resposta completa
 • Consulta pública "método aberto de coordinación na acuicultura da UE" (xuño de 2018). O Método aberto de coordinación na acuicultura é o procedemento polo que a Comisión Europea e os Estados membros colaboran para apoiar e fomentar o desenvolvemento sustentable da acuicultura na UE. Mediante esta consulta, dirixida a membros do sector público e asociacións, a Comisión Europea busca promover e orientar o desenvolvemento sostible da acuicultura en toda a UE. Podes consultar a contribución de Galicia a esta consulta aquí
 • Resposta galega á consulta pública sobre redución do lixo mariño (xaneiro de 2018). A Comisión Europea lanzou unha consulta pública sobre a  redución do lixo mariño; máis en concreto, sobre as posibles actuacións para a redución e xestión dos plásticos dun só uso e as artes de pesca. A FGE aportou as súas contribucións á consulta conforme ás instrucións recibidas desde a Consellería do Mar. Entre as medidas que Galicia considera que contribuirían a reducir as artes perdidas ou tiradas no mar, destacan o establecemento de incentivos para traer á terra o lixo que se pesca así coma as artes de pesca que están ao final da súa vida útil e tamén a mellora das instalacións de recollida e selección, tanto dos propios buques coma dos portos. Segundo a opinión galega as actuacións destinadas a reducir o lixo mariño deberían ser apoiados con fondos públicos. Podes consultar aquí a resposta completa.

 • Consulta pública sobre a avaliación da Axencia Europea de Seguridade Marítima, incluídos os seus servizos de resposta á contaminación (setembro de 2017). Esta consulta pública iniciouse para recompilar puntos de vista e opinións sobre o desempeño da AESM e reunir información obxectiva sobre o que funciona ben e onde hai marxe de mellora. O cuestionario constrúese de maneira que permita ao público non iniciado expresar os seus puntos de vista sobre a relevancia, a eficacia, o valor engadido e o impacto das actividades da Axencia en xeral. Os resultados da consulta pública incluiranse na análise da Comisión, que tamén se baseará na avaliación externa do mandato da AESM e o traballo encargado polo Consello de Administración da Axencia. Dedicouse unha sección máis detallada aos servizos específicos de resposta á contaminación da Axencia que a Comisión está a avaliar por separado, tendo en conta o orzamento plurianual dedicado asignado á AESM. Consulta aquí a resposta completa da nosa comunidade.

 • Consulta pública sobre a execución do Plan de Acción Atlántico (setembro de 2017). É necesaria a acción da UE para estimular o crecemento do azul no Océano Atlántico? A Comisión Europea convida as partes interesadas a achegar a súa contribución a esta e outras cuestións para apoiar a súa revisión de metade de período do plan de acción do Atlántico. Este plan de acción adoptouse en 2013 para desenvolver a Estratexia Atlántica co obxectivo estimular o Crecemento Azul. Outras cuestións expostas na consulta abarcan a súa eficacia, a súa eficacia e o valor engadido da UE. Para comprender como a aplicación do plan de acción contribúe ao logro dos obxectivos máis amplos da UE en termos de emprego, crecemento e sustentabilidade, a Comisión anima aos interesados a expresar os seus puntos de vista, presentando ideas sobre como se pode reforzar o plan de acción . Galicia está especialmente satisfeita na diversificación socioeconómica e na resposta ante episodios de contaminación marítima que este plan supón. Consulta a resposta completa.

 • Contribución á Revisión Intermedia da Estratexia Europa 2020. A Comisión Europea lanzou unha consulta pública sobre o funcionamento desta estratexia ata 2014 e o seu desenvolvemento posterior. Iniciada en 2010, o obxectivo de Europa 2020 non é só superar a crise, senón tamén crear as condicións necesarias para un crecemento intelixente, sustentable e integrador na UE. A Fundación Galicia Europa presentou as súas achegas a este documento en representación da DCRN, a Rede de Rexións afectadas polo Cambio Demográfico, que agrupa a 40 rexións de toda a UE. Na resposta, advírtese da necesidade de que a Estratexia Europa 2020 preste unha atención especial ao cambio demográfico, dado que a UE no seu conxunto se verá afectada por esta problemática nos próximos anos.

 • Financiamento da investigación e a innovación na UE. Oitavo Programa Marco (8PM). (Libro Verde. Febreiro de 2011). A Comisión Europea publicou unha consulta a todos os interesados nos programas de financiamento de investigación e innovación da UE a partir de 2014, que sucederán aos programas de I+D+i para o actual período 2007-2013. Tras consultar con diferentes departamentos da Xunta de Galicia, a FGE destacou na súa resposta á Comisión a necesidade de reducir a burocracia e simplificar os procedementos relativos á participación nos programas de financiamento da investigación e da innovación e de fomentar a dimensión rexional da política de investigación da UE. Así mesmo, propuxo asegurar unha dotación financeira comunitaria suficiente para as actividades de investigación, desenvolvemento e innovación na UE que permitan alcanzar en todas as rexións da UE os obxectivos de crecemento intelixente, sostible e integrador establecidos na estratexia “Europa 2020”. Consulta a resposta completa.

 • Estratexia UE2020 (Xaneiro de 2010). A definición da estratexia política da UE para os próximos 10 anos ten como fin a total recuperación da crise e facilitar a transición coa pasada estratexia de Lisboa. A Fundación recalcou na consulta pública aberta a importancia das rexións como actores clave na execución dos obxectivos políticos da UE. En especial, destacou o desafío que supón o cambio demográfico nestas rexións e, por tanto, solicitou que non quedara fóra das prioridades xa que é un punto clave, xunto co cambio climático, o abastecemento de enerxía e a globalización. Así mesmo, pediu un esforzo no fomento da innovación de cara á transformación dos sectores tradicionais, sobre todo, nas rexións que son altamente dependentes destes e que buscan ter unha economía máis competitiva. Consulta a resposta completa.

 • Fomentar a mobilidade na formación dos mozos (Libro Verde. Decembro de 2009). A Fundación Galicia Europa coordinou a resposta conxunta feita coa Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal tras o traballo de estudo realizado xunto cos actores implicados no campo da educación, da xuventude, dos asuntos europeos e o emprego pertencentes a esta rexión. As conclusións centráronse en atopar as mellores canles para facilitar a saída de mozos cara a países tanto comunitarios como terceiros. Entre as achegas que fixo cabe destacar a proposta de mellora das redes de información, promovendo, por exemplo, o uso das redes sociais. Tamén avogou por mellorar a coordinación entre os actores implicados como os estados e as empresas, co fin de conseguir acordos internacionais que faciliten a mobilidade e o seguimento do aprendizaxe dos mozos. Ademais, a coordinación destas políticas simplificaría os aspectos xurídicos da saída a terceiros países. Por último, recalcouse a idea de facilitar os recursos económicos aos grupos máis desfavorecidos para que conten coas mesmas facilidades. Consulta a resposta completa.

 • Cohesión Territorial (Libro Verde. Febreiro de 2009). A FGE propuxo na súa resposta á Comisión reforzar a cooperación territorial entre rexións fronteirizas como é o caso de Galicia e o Norte de Portugal. Ademais, fixo fincapé na importancia de que as autoridades rexionais acaden unha maior capacidade de decisión concedéndoselles o estatuto de "autoridades de xestión" cando elas mesmas así o requiran. Finalmente, a Fundación sinalou que as cidades pequenas e medianas desempeñan un papel fundamental como polos de desenvolvemento económico para as zonas rurais. Neste senso, a FGE apunta que o principio de cohesión territorial deberá ter presente o elevado custo que supón a prestación dos servizos de interese xeral (servizos postais, internet, transportes, recollida do lixo, enerxía...) nas zonas menos poboadas. Consulta a resposta completa.
 • Proposta de Diretiva do Parlamento Europeo e do Consello sobre prácticas comerciais desleais nas relacións entre empresas na cadea de suministro de alimentos. Desde a Consellería do Mar chamouse a atención sobre a idoneidade de non aplicar esta Directiva aos produtos pesqueiros conxeados adquiridos por empresas de transformación, xa que se trata dunha materia prima e o seu mercado se vería moi perxudicado de aplicarselle os prazos de pago asimilados aos produtos perecedeiros. Consulta a resposta completa.
Última actualización: 9 de outubro de 2019
Sello AYS Innova entidad adaptada

© Fundación Galicia Europa

Inicio Contacto Mapa Web Política de privacidad Política de Cookies Perfil de contratante